seaman
seaman - all about work at sea

dotpay
geotrust

Regulamin

Regulamin

Regulamin

 


 


 

Witamy w serwisie www.seaman.pl, nalężącym do  "Rafał Siwczak Usługi Internetowe Seaman"  w dalszej części zwanej SEAMAN. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na poniższe warunki i zastrzeżenia. 

 § 1

Definicje

1. Właściciel - firma "Rafał Siwczak Usługi Internetowe SEAMAN, Kolorowa 9b, 72-006 Mierzyn NIP: 955-121-54-45 Regon: 320722010

2. Serwis - serwis internetowy Seaman.pl dostępny w domenie seaman.pl.

3. Użytkownik zarejestrowany - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która po przejściu procedury rejestracyjnej uzyskała odpowiedni login i hasło dające dostęp do serwisu.

4. Procedura rejestracyjna - procedura polegająca na wpisaniu adresu email, hasła, zaakceptowaniu regulaminu oraz potwierdzeniu linku aktywującego przychodzącego na podany adres email umożliwiająca otrzymanie loginu i hasła potrzebnego do korzystania z usług serwisu

5. Umowa - umowa zawarta między użytkownikiem a właścicielem serwisu Seaman.pl na warunkach Regulaminu, której przedmiotem jest nabycie prawa do korzystania z usług na warunkach określonych w Regulaminie. 

6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Usługa - pakiet świadczeń polegający na dostarczeniu treści cyfrowych na warunkach zawartych w Regulaminie. Warunki Regulaminu obejmują Konto użytkownika oraz jego dodatkowe funkcjonalności.

8. Regulamin - niniejszy regulamin, określający warunki korzystania z serwisu, stanowiący po jego akceptacji umowę pomiędzy stronami na świadczenie usług elektronicznych na odległość.

§ 2

Ogólne warunki korzystania z serwisu SEAMAN.PL

1. Korzystanie z usług serwisu podlega opłacie. Z chwilą uiszczenia należnej płatności za korzystanie z usług zawarta zostaje umowa pomiędzy użytkownikiem serwisu seaman.pl a jego właścicielem na świadczenie usług podlegających opłacie.

2. Aby korzystać z serwisu użytkownik musi spełniać wymagania techniczne pozwalające na założenie konta i korzystanie z serwisu. Minimalnymi wymaganiami technicznymi są: urządzenie z dostępem do internetu pozwalające na korzystanie z przeglądarki internetowej lub innego programu do przeglądania zawartości internetu, konta poczty elektronicznej. 

3. Korzystanie z usług proponowanych w serwisie wymaga wcześniejszej rejestracji poprzez podanie adresu emailowego, potwierdzenie otrzymanego emaila aktywującego konto oraz uiszczenia opłaty zgodnej z wybranym typem konta. 

4. Zarejestrowany użytkownik wybiera podczas rejestracji login i hasło, które posłużą mu do logowania w serwisie. Dostęp do usług serwisu przydzielany jest automatycznie zaraz po dokonaniu płatności poprzez automatyczny system DotPay. 

5. Zawierając umowę na warunkach określonych w niniejszym regulaminie klient, będący konsumentem żąda uruchomienia usługi natychmiast po opłaceniu zamówienia (usługa zostaje rozpoczęta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co oznacza że konsument traci prawo do odstąpienia od umowy na podst. art.38 pkt 13 ustawy o prawie konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. poz 827)

6. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z późniejszymi zmianami, użytkownik akceptując regulamin w procedurze rejestracyjnej i udostępniając w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny wyraża zgodę na otrzymywanie informacji.

7. Z zastrzeżeniem przestrzegania art. 473 § 2 K.c. oraz przepisów dot. konsumentów, w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność właściciela za:

- treśc materiałów zamieszczanych przez użytkowników serwisu na jego stronach,

- utratę danych zamieszczonych na stronach serwisu,

- niedostępność serwisu z przyczyn leżących po stronie innych - a niżeli właściciel - podmiotów,

- skutki wejścia w posiadanie przez osobę trzecią uprawnień użytkownika do korzystania z usług serwisu,

- przerwy w dostępie do serwisu, w tym uniemożliwiającą korzystanie z usługi, spowodowane koniecznością usunięcia rozmaitych awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji,

- szkody poniesione przez użytkowników serwisu, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji,

- problemy techniczne związane z korzystaniem z serwisu, powstałe z przyczyn niezależnych od właściciela, w tym spowodowane działaniem siły wyższej czy nieprawidłowym działaniem internetu.

8. Właściciel jest uprawniony do zaprzestania udostępniania serwisu lub jego poszczególnych elementów dla użytkownika, w przypadku:

- działania przez użytkownika serwisu na szkodę właściciela lub innych użytkowników serwisu,

- naruszenia przez użytkownika prawa oraz/lub postanowień niniejszego regulaminu.

9. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w serwisie oraz w regulaminie jego funkcjonowania w szczególności do zmian dotyczących funkcjonalności i opłat.

10. O wprowadzonych zmianach w regulaminie serwisu zarejestrowany użytkownik będzie informowany drogą elektroniczną na adres email podany przez niego w formularzu rejestracyjnym.

11. Użytkownik nie może umieszczać i wykorzystywać w serwisie treści o charakterze bezprawnym.

12. Użytkownik wyraża zgodę, na przetwarzanie przez włąściciela przekazanych danych osobowych w celu realizacji funkcji serwisu Seaman zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. właściciel zastrzega sobie także prawo do przesyłania użytkownikowi informacji związanych z działalnością strony Seaman. Użytkownikowi przysługuje prawo uzyskania informacji o przetwarzaniu jego własnych danych osobowych. Użytkownik ma prawo domagać się, by nieprawidłowe dane zostały skorygowane, zablokowane lub usunięte.

13. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkownika na łamach Forum:

 

  • treści sprzecznych z prawem: wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.
  • treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety.
  • przekazów reklamowych dotyczących m.in.: stron internetowych, forów i innych treści niezwiązanych z wypisanymi wątkami.

§ 3

Warunki rezygnacji z usług serwisu

1. Rozwiązanie umowy za zakupione usługi następuje z chwilą zakończenia okresu, na jaki zostałą ona zawarta przez użytkownika.

2. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy, zawartej na odległość, o świadczenie usług serwisu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od jej zawarcia. Uprawnienie do odstąpienia od umowy użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej na adres admin@seaman.pl lub pisemnej na adres właściciela.

3.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez właściciela serwisu o utracie prawa odstąpienia od umowy (art. 38 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta).

4. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na podany przez zgłaszającego adres elektroniczny, na co wyraża zgodę.

§4

Postanowienia końcowe

1. W sprawach niuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204) oraz Ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym z dnia 5 lipca 2002 ( Dz. U. z roku 2002, Nr 126, poz. 1068), Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. poz 827) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. - Dz. U. z roku 2002, Nr 101, poz. 926) i Kodeksu Cywilnego.

2. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez włąściwe polskie sądy powszechne.

 

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

SEAMAN nie działa jako agent dla marynarzy i nie jest pośrednikiem w zatrudnianiu marynarzy. Zobacz oświadczenie.

 Regulamin  | Polityka prywatności  | Pliki cookies  | Płatności  | Reklamy  | Kontakt
strony internetowe łódź